Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Gomes Noord-Holland B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en tevens te vinden op www.gomes.nl

KVK: 35024938 Alkmaar - IBAN: NL82INGB0681915722 - BTW: NL8031.03.906.B.01

 

Art. 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (”cliŽnten”) door onze vennootschap. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van onze vennootschap schriftelijk zijn bevestigd. Door cliŽnten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de directie van onze vennootschap.
3. Wij hebben steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door ons van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijziging gesloten indien en voor zover die wijziging de rechten die cliŽnten aan de betreffende overeenkomst(en) kunnen ontlenen, niet beperkt. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer bepaalde (categorieŽn van) overeenkomsten.
4. Wij zullen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar ons beste vermogen met de belangen van onze cliŽnten rekening houden.

 

Art. 2: Totstandkoming van de overeenkomst en prijzen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van onze vennootschap en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specicaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor ons niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen wij gerechtigd zijn het gewijzigde model te leveren. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliŽnt technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ons verkochte of bij ons ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag der feitelijke levering geldende prijzen. CliŽnt heeft niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden in het geval deze prijs mocht afwijken van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijs. In het geval cliŽnt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn wij uitsluitend tot prijsaanpassing bevoegd nadat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en wij voor het verstrijken van deze termijn nog niet hebben gepresteerd.
3. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie.
4. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook terzake van vůůr de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting, niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf; bij aflevering elders op verzoek van cliŽnt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.
6. CliŽnt dient naast de aankoopprijs, indien sprake is van koop van een nieuwe auto, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg, tevens een zogenaamde verwijderingsbijdrage te betalen als geregeld in de Wet Milieubeheer en algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze verwijderingsbijdrage bedraagt ten tijde van deponering van deze voorwaarden bij de Grie van de Arrondissementsrechtbank Utrecht € 45,- inclusief BTW.

 

Art. 3: Prijsopgave en termijn bij reparatie en onderhoud
CliŽnt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zullen wij contact met cliŽnt opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. CliŽnt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen met voldoening van de kosten van de door ons reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zullen wij cliŽnt onverwijld daarvan op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van levering.

 

Art. 4: Schadetaxatie
Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen aan cliŽnt de werkelijke gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht met een minimum van € 100,- exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, danwel indien de levering van een andere auto met ons wordt overeengekomen.

 

Art. 5: Partijen
1. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
2. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat, terwijl deze overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een derde, dan is die persoon naast degene die de overeenkomst sluit, hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien deze persoon bevoegd is dan wel de schijn heeft gewekt, bevoegd te zijn die derde te verbinden.

 

Art. 6: Betaling
1. Tenzij met schriftelijke goedkeuring van onze directie anders is overeengekomen moet betaling ŗ contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank-/girorekening bij aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Indien cliŽnt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliŽnt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Indien cliŽnt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliŽnt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
3. CliŽnt dient op ons eerste verzoek, waartoe wij te allen tijde zijn gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, danwel een door ons verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door ons te bepalen wijze. In het geval cliŽnt een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliŽnt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
4. Wij zijn bevoegd zaken die wij van cliŽnt of terzake van een met hem gesloten overeenkomst onder ons hebben of onder ons krijgen terug te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van het door hem aan ons verschuldigde. Door zaken in onze macht te (doen) brengen, vestigt cliŽnt daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan ons verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
5. CliŽnt is stallingskosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in art. 8 lid 3 bepaalde, zolang wij zaken op grond van dit artikel onder ons houden.
6. Indien cliŽnt niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enig andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, worden op diens goederen beslag gelegd, sursťance van betaling aangevraagd of diens faillissements aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens onze vennootschap zonder sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3% gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Wij hebben in dat geval recht op uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliŽnt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar onze keuze, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliŽnt.
7. Indien wij overgaan tot ontbinding van een overeenkomst, hebben wij aanspraak op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld op tenminste 15% van de factuurwaarde van de door ons verkochte auto c.q. 15% van de factuurwaarde van de door ons op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd onze bevoegdheid onze werkelijke schade zo deze meer bedraagt, van cliŽnt op te vorderen.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door cliŽnt verschuldigde bedragen te geraken komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 100,- exclusief BTW, onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn.

 

Art. 7: Ruilaggregaten
Ruilaggregaten worden slechts verkocht tegen inlevering van een oud aggregaat van hetzelfde merk en type, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn. Wordt er een aggregaat met zodanige gebreken ingeleverd dan komen de hogere kosten ten laste van cliŽnt.

 

Art. 8: Aflevering
1. Levertijden gelden als zijnde slechts bij benadering aangegeven. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien een aangegeven levertijd anders dan door een aan cliŽnt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is cliŽnt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na een na verloop van deze termijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen 8 weken aan onze verplichting voldoen. CliŽnt is gehouden onze schade te vergoeden, tenzij de niet-nakoming die tot ontbinding van de overeenkomst leidt aan onze schuld te wijten is. De tweede volzin van het zevende lid van art. 6 is van overeenkomstige toepassing. In ieder geval worden de feiten en omstandigheden vermeld in art. 10 geacht niet aan onze schuld te wijten te zijn. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal bij vertraging in de aflevering van bedrijfswagens geen ontbinding van de overeenkomst kunnen plaatsvinden.
3. Vanaf het tijdstip dat cliŽnt is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van cliŽnt. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in ons bedrijf of ter plaatse geldende tarief.
4. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inname van een andere zaak, cliŽnt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak, de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft de in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan ons feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de
kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs, indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd.
5. Vervangen onderdelen worden alleen aan cliŽnt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan ons om niet in eigendom overgedragen.
6. Het risico van door ons ter reparatie of anderszins onder ons beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid onzerzijds, bij cliŽnt.

 

Art. 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan cliŽnt afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van cliŽnt door cliŽnt te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat cliŽnt ook onze daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij jegens cliŽnt mochten verkrijgen wegens tekort schieten van cliŽnt in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons.
2. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op cliŽnt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, en is hij gehouden ieder evenement dat ons in ons belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij ons te melden. Wij zijn tot generlei vrijwaring van cliŽnt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart cliŽnt ons voor aanspraken die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. CliŽnt is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en casco-risico te verzekeren en verzekerd te houden. CliŽnt verleent ons hierbij een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien cliŽnt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of ons goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal cliŽnt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan ons verschuldigd is.

 

Art. 10: Overmacht
1. Ingeval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan cliŽnt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen:
- (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie;
- epidemieŽn;
- brand en andere storingen in ons bedrijf;
- wijziging van mede op de overeenkomst betrokken valutaverhoudingen of van andere factoren die de door ons berekende prijzen mede bepalen;
- stopzetting van de produktie van het verkochte model;
- transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting;
- diefstal, verduistering uit onze magazijnen, werkplaatsen of afgesloten terreinen, waaronder begrepen ontvreemding en/of
beschadiging, en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden
en gebeurtenissen;
- niet of niet tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers;
- niet of niet tijdige uitvoering van door ons aan derden uitbestede werkzaamheden;
- in- en uitvoerverboden;
- maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of
kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de
normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons
kan worden verlangd.

 

Art. 11: Garantie en aansprakelijkheid
1. Op afgeleverde zaken wordt door ons garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliŽnt ter hand gestelde garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zullen wij ten aanzien van zaken die door ons van derden worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in onze opdracht door derden worden verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gebonden zijn dan die, welke wij van de desbetreende derde te dien aanzien hebben verkregen.
2. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van 3 maanden met een maximum van 25.000 km, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in, dat wij de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan ons gemeld, voor eigen rekening zullen verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparatie. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliŽnt zelf of derden zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
3. Terzake van door ons afgeleverde zaken en verrichte reparatiewerkzaamheden of andere diensten zijn wij, behoudens in het geval ons terzake van de schade een ernstig verwijt kan worden gemaakt, niet verder aansprakelijk jegens cliŽnt dan voorzover zulks voortvloeit uit de in de leden 1 en 2 vermelde garanties.
4. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hetzelfde geldt terzake van als gevolgschade te kwaliceren letsel- en/of overlijdensschade, tenzij voor de betreende schade onzerzijds produktaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in titel 6.3 van het BW, dan wel in geval van opzet of ernstige verwijtbaarheid onzerzijds. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

 

Art. 12: Reclame
1. Reclames terzake van door ons geleverde zaken of door ons verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd doch in ieder geval binnen 8 dagen bij ons te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ons afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
3. Retourgezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door ons geadviseerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zonodig deugdelijk verpakt te zijn.
4. Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij cliŽnt.

 

Art. 13: Toepasselijk recht
1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Art. 14: Geschillen
1. Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit met cliŽnten gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter danwel, naar onze keuze, de rechter te Alkmaar bevoegd. Indien cliŽnt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen wij indien wij voor beslechting van het geschil kiezen voor de rechter te Alkmaar daarvan schriftelijk mededeling doen. Indien cliŽnt binnen 1 maand na deze mededeling aan ons kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd.

 

Art. 15: Privacy beding
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier wordt opgenomen in de persoonsregistratie die wij van cliŽnt hebben. Aan de hand van deze registratie kunnen wij cliŽnt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en onze garantieverplichtingen jegens hem nakomen. Namens de stichting Rai Data Centrum (RDC) delen wij u mede dat deze gegevens tevens worden opgenomen in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. Deze registratie wordt gebruikt om cliŽnt te voorzien van voor hem actuele auto-informatie en voorts voor oproepen voor de periodieke keuring en eventuele terugroepacties. Om redenen van doelmatigheid loopt de overdracht van de gegevens via de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien cliŽnt niet wenst te worden opgenomen in de registratie van de RDC, kan hij dit rechtstreeks aan de RDC (Postbus 74707, 1070 BS Amsterdam) of via antwoordnummer 666 te Amsterdam kenbaar maken.

 

Alkmaar, september 2001

ALGEMENE VOORWAARDEN GOMES NOORD-HOLLAND B.V.
zoals deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar onder nummer 172/1995


 

    Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart