• Personenwagens
  • Bedrijfswagens
  • Trucks

Algemene voorwaarden

  •  

Algemene voorwaarden

 


Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 november 2019 en zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Alkmaar onder nummer 9/2019.

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten, een en ander voor zover wij verkoper/reparateur zijn.
2. De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen, zowel van deze algemene voorwaarden als van de gesloten overeenkomst, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de wijziging tot gevolg heeft dat uw rechten worden beperkt, heeft u het recht om de gesloten overeenkomst binnen 8 dagen na wijziging van de algemene voorwaarden te ontbinden.
5. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
6. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst/opdracht
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de prijzen en specificaties die op dat moment gelden. Omschrijvingen (zoals afbeeldingen, tekeningen en opgave van capaciteiten) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor ons niet bindend. Kleine afwijkingen mogen. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn kleine afwijkingen alleen toegestaan als wij de omschrijvingen slechts bij wijze van aanduiding aan u hebben verstrekt, zonder dat de af te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
2. Bij een tussentijdse modelwijziging mogen wij het gewijzigde model leveren. Ook mogen wij zonder u daarover te informeren technisch noodzakelijke wijzigingen aanbrengen in door ons verkochte of bij ons ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft u het recht om de gesloten overeenkomst binnen 8 dagen nadat wij de tussentijdse modelwijziging of technisch noodzakelijke wijzigingen aan u hebben medegedeeld te ontbinden.
3. De overeenkomst/opdracht komt tot stand op het moment dat u onze aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd of wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht zijn begonnen.
4. Alle overeenkomsten/opdrachten en de wijzigingen hierin worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie.

Artikel 3 - Op afstand/buiten verkoopruimte
Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft u in aanvulling op en in afwijking van deze algemene voorwaarden de wettelijke rechten en plichten zoals bedoeld in boek 6, titel 5, afdeling 2b van het Burgerlijk Wetboek (bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten). Dit geldt alleen als een overeenkomst/ opdracht op afstand en buiten de verkoopruimte is gesloten in de zin van artikel 6:230g BW.

Artikel 4 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en exclusief de kosten van transport, verzekering, montagewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarkosten. De prijzen gaan uit van aflevering van de gekochte of gerepareerde auto in ons bedrijf. Aflevering op een andere locatie is mogelijk tegen betaling van de meerkosten daarvan. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de niet-vermijdbare kosten, dat wil zeggen alle kosten die niet optioneel zijn en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden, in de prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s begrepen. Bij een nieuwe auto gaat het in ieder geval om de BTW, bpm, leges, de recyclingbijdrage, de kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar ons bedrijf en andere extra’s die verplicht door u moeten worden afgenomen.
2. Wij mogen een stijging in kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het tot stand komen van de overeenkomst/opdracht, aan u doorberekenen. Het gaat om factoren zoals een gewijzigde heffing door de overheid (belastingen, invoerrechten of accijns) of om valutakoerswijzigingen. Het kan ook gaan om verhoogde fabrieksprijzen/importeursprijzen of om gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere arbeidsvoorwaarden. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en wij de prijswijziging binnen drie maanden na de gesloten overeenkomst doorvoeren,
3. heeft u het recht om de gesloten overeenkomst binnen 8 dagen na de prijswijziging te ontbinden. Werkplaatsuurtarieven zijn niet verwerkt in de aangeduide prijs van onderdelen, accessoires, materialen of kosten van derden.

Artikel 5 - Schadetaxatie
Als wij in uw opdracht een schadetaxatie verrichten, brengen wij de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van €100,- exclusief BTW aan u in rekening. Wij crediteren deze kosten aan u als u naar aanleiding van de schadetaxatie de reparatieopdracht aan ons verstrekt of een overeenkomst terzake de levering van een andere auto met ons sluit.


Artikel 6 - Levering
1. Levertijden zijn indicatief. Vervroegde aflevering is altijd toegestaan.
2. Als wij de opgegeven levertijd overschrijden en de oorzaak daarvan aan ons is toe te rekenen, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden als wij na een schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen 8 weken aan onze verplichting voldoen.
3. U dient de gekochte auto, onderdeel of accessoire binnen 8 dagen nadat u wij aan u hebben medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat op te halen. Voor de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire geldt een termijn van 3 dagen. Het risico van de verkochte of gerepareerde auto, onderdeel of accessoire gaat op u over op het moment dat de zaak ons bedrijf verlaat.
4. Zijn de in de lid 3 genoemde termijnen verstreken zonder dat u de zaak heeft opgehaald, dan komt de zaak vanaf dat moment voor uw rekening en risico. Wij kunnen een vergoeding voor stallingskosten en andere gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, aan u in rekening brengen.


Artikel 7 - Betaling
1. Betaling moet contant of door middel van een bijschrijving op een door ons aangewezen bankrekening gebeuren. Tenzij u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, mag u betaling niet opschorten of verrekenen.
2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire, of bij het opleveren van de werkzaamheden.
3. Als wij schriftelijk met u hebben afgesproken dat er niet direct betaald hoeft te worden, moet op zijn laatst 8 dagen na de factuurdatum zijn betaald.
4. Bij een koopovereenkomst mogen wij u vragen om een aanbetaling of een andere vorm van zekerheid. Bij reparatieopdrachten die duurder zijn dan € 500,- exclusief BTW
5. mogen wij u om volledige vooruitbetaling vragen. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, mogen wij u bij een koopovereenkomst of reparatieopdracht vragen om maximaal de helft van de prijs vooraf te voldoen.
6. Als u de overeengekomen prijs niet, niet helemaal of niet op tijd heeft betaald, hoeven wij u niet in gebreke te stellen. Vanaf de dag dat had moeten zijn betaald mogen wij per dag de wettelijke rente berekenen, verhoogd met 3% van het niet betaalde bedrag. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, mogen wij de wettelijke rente berekenen.
7. Als wij een derde moeten inschakelen om onze vordering op u te kunnen incasseren, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten hiervan voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van € 100,-. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, berekenen wij de buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) met een minimum van € 40,-. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling dient u de daadwerkelijke kosten te voldoen. Daarnaast kunnen wij schadevergoeding vorderen.
8. Bezwaren tegen de aan u verzonden facturen moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven bij ons worden ingediend. Tenzij u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt u geacht met de factuur in te stemmen als u binnen deze termijn geen bezwaar heeft gemaakt.


Artikel 8 - Ontbinding
1. U moet uw verplichtingen uit de overeenkomst/opdracht nakomen. Doet u dat niet, dan stellen wij u schriftelijk in de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog uw verplichtingen na te komen. Is de termijn uit deze ingebrekestelling voorbij, zonder dat u alsnog aan uw verplichtingen heeft voldaan, dan is de overeenkomst/opdracht automatisch ontbonden, zonder dat hiervoor naar de rechter hoeft te worden gegaan.
2. Als de overeenkomst/opdracht is ontbonden, kunnen wij per direct - zonder nieuwe ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter - een boete van u vorderen. Deze bedraagt 15% van de overeengekomen geldsom. Daarnaast kunnen wij een schadevergoeding vorderen.


Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht
1. De aan u geleverde auto’s, onderdelen of accessoires blijven ons eigendom tot u alles heeft betaald wat u op grond van de koopovereenkomst moest betalen. Als u ons in het kader van deze koopovereenkomst ook opdracht heeft gegeven om werkzaamheden aan de gekochte zaak te doen, geldt het eigendomsvoorbehoud ook totdat deze werkzaamheden volledig aan ons zijn betaald.
2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die wij op u hebben (of nog zullen krijgen) omdat u uw contractuele verplichtingen tegenover ons niet bent nagekomen, zoals betaling van boetes, rente en kosten.
3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaak niet op u is overgegaan mag u deze zaak niet verpanden, in eigendom overdragen of een derde een ander recht op de gekochte zaak geven. Iedere gebeurtenis die ons in ons belang als eigenaar van de zaak schaadt of kan schaden, meldt u aan ons. U vrijwaart ons voor aanspraken die derden vanwege het eigendomsvoorbehoud tegen ons kunnen inroepen.
4. Totdat u de eigendom van een auto heeft verkregen, bent u als houder en berijder van de auto aansprakelijk. U moet de onderhoudskosten betalen en het risico op het beschadigd of verloren raken van de auto dragen. U moet de auto ‘WA + casco’ verzekeren en verzekerd houden en geeft ons een onherroepelijke volmacht om de door u aan ons (middels een nog overeen te komen akte van cessie) te cederen uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens u te mogen ontvangen. U mag de auto alleen berijden voor uw normale bedrijfsuitoefening of normaal gebruik.
5. Als u in de nakoming van uw verplichtingen tekortschiet of als u ons goede grond geeft om aan te nemen dat u dit zult gaan doen, mogen wij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak terugnemen. Hierna zult u worden gecrediteerd voor de marktwaarde van deze zaak, met dien verstande dat de creditering nooit hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs en de kosten van het terugnemen op het te crediteren bedrag in mindering worden gebracht.
6. Als u niet (volledig) aan uw betalingsverplichtingen tegenover ons heeft voldaan, kunnen wij het retentierecht uitoefenen op alle zaken die wij voor of namens u onder ons hebben.
7. Door zaken in onze macht te (doen) brengen vestigt u op deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat u aan ons zal moeten gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Als pandhouder mogen wij een vuistpand omzetten in een bezitloos pandrecht. De overeenkomst zal in dat geval, samen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden, als onderhandse akte worden geregistreerd.
8. Als een derde te goeder trouw de eigendom van een nog niet betaalde zaak heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt u zich reeds nu voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en op ons eerste verzoek te vestigen op de vordering die u op deze derde heeft.


Artikel 10 - Overmacht
1. Als het uitvoeren van een overeenkomst of een opdracht wegens overmacht moeilijk of onmogelijk wordt voor ons, mogen wij deze overeenkomst of opdracht (voor zover nog niet uitgevoerd) schriftelijk ontbinden onder opgave van de omstandigheden die het uitvoeren van de afspraken verhinderen of onmogelijk maken en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog of een daarop lijkende situatie en oproer, ook buiten Nederland, sabotage;
-- brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
-- storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
-- boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij ons in dienst zijnde werknemers;
-- transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
-- niet of niet tijdige (op)levering aan ons door onze toeleveranciers of door derden van door ons uitbestede werkzaamheden;
-- belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;
-- epidemieën;
-- diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit ons magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein, of tijdens transport;
-- elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang van zaken in ons bedrijf wordt belemmerd, of ten gevolge waarvan de
nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.
3. Het in dit artikel bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden onze leveranciers of andere door ons ingeschakelde derden treffen.


Artikel 11 - Garantie
1. Voor nieuwe auto’s, onderdelen of accessoires geldt de garantie van de fabrikant of importeur zoals vermeld in haar garantieformulieren. Op gebruikte auto’s geven wij geen garantie, tenzij wij schriftelijk met u andere afspraken hebben gemaakt. Op gebruikte onderdelen geven wij nooit garantie.
2. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft u uw wettelijke rechten, waaronder het recht dat een zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt. Handelt u bij het aangaan van de overeenkomst binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit, dan is een beroep op non-conformiteit uitgesloten.
3. Als wij een garantieclaim honoreren, kunnen wij de gekochte zaak vervangen, aanvullen of repareren. De keuze is aan ons. Wij zijn niet tot meer verplicht. Vervangen onderdelen worden ons eigendom zonder dat u daarvoor een vergoeding ontvangt.
4. In de volgende gevallen is garantie op geleverde zaken uitgesloten:
-- bij een te verwachten producteigenschap;
-- bij problemen vanwege een van buiten komende oorzaak (de zaak is bijvoorbeeld gevallen of er is iets op gevallen);
-- bij problemen die het gevolg zijn van iets dat u (of een derde) niet of juist wel heeft gedaan;
-- normale slijtage.
5. Voor door ons aan een derde uitbestede werkzaamheden geldt de garantie van deze derde. Door ons zelf verrichte werkzaamheden garanderen wij gedurende een termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf het moment dat wij klaar zijn met de werkzaamheden. De garantie houdt in dat wij de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen voor eigen rekening zullen verhelpen, mits u deze per direct aan ons heeft gemeld. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft u daarnaast uw wettelijke rechten.
6. In de volgende gevallen is garantie op werkzaamheden uitgesloten:
-- noodreparaties;
-- oneigenlijk gebruik;
-- u of derden hebben zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan;
-- een bij daglicht niet met het blote oog waarneembaar kleurverschil in de laklaag van de auto, onderdeel of accessoire, aantasting van de laklaag vanwege een van buiten komende oorzaak (denk aan hagelschade) of defecten in de lak van onderdelen die niet door ons zijn aangebracht of zijn bewerkt;
-- normale slijtage;
-- schade door bevriezing.
7. Wij informeren u over terugroepacties van de fabrikant vanwege een gebrek aan een geleverd nieuw voertuig/nieuw onderdeel. Als u zich na onze schriftelijke kennisgeving niet meteen tot ons wendt, kunnen uw garantie- en andere aanspraken komen te vervallen. Dat betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele door u geleden en te lijden schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. U kunt alleen aanspraak maken op vergoeding van schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van onze toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst/opdracht. Een bedrag dat hoger is dan het maximaal verzekerde of het redelijkerwijs te verzekeren bedrag zal nooit voor vergoeding van schade in aanmerking komen.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. Iedere andere vordering tot schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.
4. U vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, tenzij wij volgens dit artikel aansprakelijk zijn.


Artikel 13 - Reclame
1. Reclames moeten uiterlijk binnen 8 dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door ons zijn ontvangen. Tenzij u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, vervallen alle aanspraken als u te laat reclameert. De termijn gaat lopen op het moment van aflevering van de gekochte of gerepareerde zaak.
2. Over uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen en deuken, kan alleen tijdens de aflevering worden gereclameerd.
3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij wij vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan met het terugzenden hiervan. Het verzenden moet franco gebeuren en met een goede verpakking.
4. Bij tijdig reclameren zult u ons in de gelegenheid moeten stellen de klacht te controleren. Als uw klacht door ons wordt gehonoreerd, zult u ons de nodige tijd moeten geven om de zaak te vervangen c.q. de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging van het gekochte zal rekening worden gehouden met het profijt dat u intussen van het gekochte heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan u in rekening worden gebracht.
5. Tenzij u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geeft reclameren u geen recht op opschorting van uw betalingsverplichtingen of verrekening.
6. Tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen als blijkt dat u of derden zelf iets aan de gekochte/gerepareerde zaak hebben veranderd of hersteld, behalve als wij u daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.


Artikel 14 - Inruilauto
1. De inruilauto is als deel van de overeenkomst door u aan ons verkocht. Als u de inruilauto blijft gebruiken en deze voor levering aan ons kapot of verloren gaat, dan komt dit voor uw rekening en risico. Tot de levering aan ons blijft u eigenaar van de in te ruilen auto en zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor uw rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs als de feitelijke aflevering van de in te ruilen auto later plaatsvindt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een met u vooraf afgesproken percentage als afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.
2. U garandeert dat de in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij en in deugdelijke en verkeersveilige staat is en dat er niet mee gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage. Ook garandeert u dat u niet bekend bent met andere feiten of omstandigheden waarvan u weet (of had kunnen weten) dat deze voor ons van belang zijn. Deze garanties blijven na de feitelijke inruil van kracht.
3. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke aflevering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs deel I, deel II of een geldige kentekencard en een overschrijvingsbewijs. Wij behouden ons het recht voor om de kosten van waardevermindering en de kosten voor een nieuw kentekenbewijs bij u in rekening te brengen als één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreken.

Artikel 15 - Persoonsgegevens
1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals vermeld op de overeenkomst volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij:
-- de overeenkomst uitvoeren en (indien van toepassing) aan onze garantieverplichtingen voldoen;
-- u in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en u gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
-- uw persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar stellen aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens.
2. De autogegevens worden opgenomen in het tellerstandregister. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
3. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door u bij ons aan te tekenen verzet gehonoreerd.


Artikel 16 - Rechts- en forumkeuze
-- Het Nederlands recht is van toepassing.
-- De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats neemt kennis van geschillen. Wij mogen van deze bevoegdheidsregel afwijken de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Als u een natuurlijke persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en wij voor de beslechting van een geschil voor de rechter in onze vestigingsplaats kiezen, zullen wij daarvan schriftelijk mededeling aan u doen. Als u binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, is uitsluitend deze laatste bevoegd.

Garantie voorwaarden

Disclaimer

Privacy Statement

Gomes onderhoudscontracten

Cookie statement

Mercedes-Benz Certified

 

Waar bent u naar op zoek?