• Personenwagens
  • Bedrijfswagens
  • Trucks

Algemene voorwaarden

  •  

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Gomes Onderhoudscontracten

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Onderhoud Voertuigen zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gomes Noord-Holland B.V. te Alkmaar (danwel door één van haar nevenvestigingen) en op alle overeenkomsten die door Gomes Noord-Holland B.V. met de klant worden gesloten met betrekking tot een onderhoudsovereenkomst tussen Gomes Noord-Holland B.V. en de klant. In deze Algemene Voorwaarden wordt Gomes Noord-Holland B.V. in het vervolg aangeduid met “Opdrachtnemer” en wordt de klant in het vervolg aangeduid met “Opdrachtgever”.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten onderhoudsovereenkomst met betrekking tot het zogenaamde“Comfortpakket” en “Comfortpakket XL” van Opdrachtnemer (de “Onderhoudsovereenkomst”). In het geval van strijdigheid van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden met enige bepaling uit een specifiek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Onderhoudsovereenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de betreffende soort overeenkomst opgenomen bepaling. Eventuele andere Algemene Voorwaarden die door Opdrachtnemer worden gehanteerd zijn slechts van toepassing met betrekking tot zaken welke niet in deze Algemene Voorwaarden en in de Onderhoudsovereenkomst zijn geregeld.
1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
1.4. De eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomsten
2.1. Een Onderhoudsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand doordat Opdrachtgever schriftelijk een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte of een op andere wijze gedaan aanbod schriftelijk accepteert.
2.2. Evenwel kan Opdrachtgever aan een Onderhoudsovereenkomst met Opdrachtnemer geen rechten ontlenen, alvorens hij een schriftelijke overeenkomst met Opdrachtnemer heeft ondertekend.
2.3. Tenzij in de offerte anders wordt vermeld, zijn offertes van Opdrachtnemer steeds geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1. De Onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor het in de Onderhoudsovereenkomst vastgelegde tijdvak met een minimale duur van 3 jaar of zoveel langer als overeengekomen.
3.2. De Onderhoudsovereenkomst zal automatisch worden beëindigd op de laatste dag van de overeengekomen looptijd, tenzij Opdrachtgever schriftelijk vóór het einde van de looptijd aan Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven de overeenkomst te verlengen voor een periode van ten minste 12 maanden.
3.3. Op de datum waarop de Onderhoudsovereenkomst ingaat zal tevens de kilometerstand van het voertuig waarop deze overeenkomst betrekking heeft worden vastgelegd.

Artikel 4 Omvang werkzaamheden
4.1. Opdrachtnemer biedt met betrekking tot een Onderhoudsovereenkomst een tweetal pakketten aan, zijnde het Comfortpakket en het Comfortpakket XL. In de betreffende onderhoudspakketten zijn de navolgende werkzaamheden in de kosten inbegrepen en maken dientengevolge onderdeel uit van de Onderhoudsovereenkomst. Een en ander houdt in dat alle buiten genoemde werkzaamheden voortkomende werkzaamheden en de daarbij benodigde materialen niet onder de Onderhoudsovereenkomst vallen en derhalve voor rekening van Opdrachtgever komen.

Comfortpakket;
• Uitvoering van het onderhoud volgens fabrieksvoorschrift conform kilometerstand.
• Gebruik van alle benodigde filters en (smeer-)oliën.

• APK keuring inclusief viergasmeting of roetmeting en afmeldkosten. 

Comfortpakket XL;
Alle bovengenoemde werkzaamheden die onder het comfortpakket vallen inclusief;
• 1 x per maand wassen bij de wasstraat van Gomes Noord-Holland B.V. programma: wassen en drogen. Het ophalen en gebruiken van deze waskaart is voor eigen verantwoordelijkheid. 

• Vervangend vervoer op de dag waarop het onderhoud wordt uitgevoerd (bij een grote beurt), zie artikel 9.
• Uitvoeren van een winter- en zomercheck.
• Vervanging van de originele exterieur verlichting aan het voertuig. Met uitzondering van Xenon en LED- verlichting. Niet van toepassing bij defect als gevolg van schade.
• Bijvullen van oliën en vloeistoffen indien noodzakelijk (met uitzondering van brandstof) door de dealer waarmee de overeenkomst is afgesloten.
• 10% korting op schadeherstel en/of uitdeuken zonder spuiten en/of spotrepair. Alleen van toepassing op niet verhaalbare schade.
• Tegemoetkoming van eigen risico bij voorruit vervanging tot een maximaal bedrag van € 57,14 exclusief BTW.
• Jaarlijkse Airco en SCM (alarm)controle exclusief alle voortvloeiende werkzaamheden en daarbij benodigde materialen.

• Wisselen van zomer- naar winterbanden en vice-versa (indien op velg). 

4.2. Onder onderhoud in de zin van de Onderhoudsovereenkomst en in het bijzonder Comfortpakket en Comfortpakket XL wordt derhalve niet verstaan het vervangen van en de daarbij benodigde arbeid met betrekking tot de slijtagedelen van het voertuig, waaronder, doch niet beperkt tot, remblokken en –schijven, snaren, koppelingsdelen, banden, accu, etcetera.
4.3. De onderhoudswerkzaamheden op grond van de Onderhoudsovereenkomst, al dan niet in combinatie met Comfortpakket of Comfortpakket XL, worden alleen uitgevoerd bij de betreffende vestiging van Opdrachtnemer waarmee Opdrachtgever de Onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten.
4.4. In de Onderhoudsovereenkomst zijn begrepen de kosten voortvloeiende uit de uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst en de fabrieksvoorschriften met de daarbij benodigde materialen, smeeroliën- en vetten, een en ander voorzover deze onderhoudswerkzaamheden het gevolg zijn van het normale en zorgvuldige gebruik van het voertuig in de zin van artikel 4.5.
4.5. Opdrachtgever is gehouden tot zorgvuldig gebruik van het voertuig, hetgeen onder meer inhoudt dat Opdrachtgever verplicht is het voertuig te doen onderhouden volgens het bij het voertuig geleverde onderhoudsboekje of Assyst. Tevens houdt dit in dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het tussentijds (laten) controleren van het vloeistofpeil van het voertuig.
4.6. Alle onderhoudswerkzaamheden die niet onder de Onderhoudsovereenkomst of het Comfortpakket en Comfortpakket XL vallen alsmede alle onderhoudswerkzaamheden die – hoewel deze wél daaronder vallen – het gevolg zijn van niet of niet tijdig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden die onder Comfortpakket en Comfortpakket XL vallen te wijzigen. In dit geval zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan tijdig schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 5 Vergoeding
5.1. In de Onderhoudsovereenkomst wordt vastgelegd welke vergoeding Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is met betrekking tot het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden. Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld en wordt uitgedrukt in eurocenten per kilometer (op basis van het aantal jaarlijks te rijden kilometers), een en ander vermeerderd met BTW. Afhankelijk van het model van het voertuig bedraagt de jaarlijkse vergoeding minimaal € 150,00 exclusief BTW.
5.2. Betaling van de vergoeding door Opdrachtgever geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling aan Opdrachtnemer.
5.3. Indien aan het eind van het jaar blijkt dat Opdrachtgever meer kilometers heeft gereden dan het aantal kilometers op basis waarvan de vergoeding is vastgesteld, is Opdrachtgever over deze meerdere kilometers een aanvullende vergoeding verschuldigd welke op dezelfde wijze wordt vastgesteld als de vergoeding. Minder gereden kilometers worden niet verrekend en leiden nimmer tot restitutie.
5.4. De vergoeding wordt jaarlijks telkens in de loop van de voorafgaande maand van de komende periode gefactureerd en ingehouden bij automatische incasso.
5.5. Het feit dat Opdrachtgever door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig, geeft hem nimmer het recht enige betaling aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken danwel de Onderhoudsovereenkomst eenzijdig te beëindigen of ontbinden.
5.6. Opdrachtnemer is gerechtigd om verhoging van betreffende belastingen of kosten door overheidsmaatregelen door te berekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd om de vergoeding met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden voor een komende periode van een jaar te verhogen, in welk geval zij dit schriftelijk vóór aanvang van deze periode aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomt
6.1. Met betrekking tot de Onderhoudsovereenkomst zal Opdrachtnemer zich inspannen om de in deze overeenkomst opgenomen werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, een en ander voorzover mogelijk en met inachtneming van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en de Onderhoudsovereenkomst is bepaald.
6.2. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, al dan niet op verzoek van Opdrachtnemer, in verband met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden van alle daartoe noodzakelijke informatie voorzien.
6.3. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat het voertuig steeds in goede staat zal verkeren en dat het nodige onderhoud conform de daarvoor geldende bepalingen, richtlijnen en instructies van de fabrikant zullen worden verricht, een en ander onverminderd de zorgplicht van Opdrachtgever op grond van artikel 4.5.

Artikel 7 Onderhoud en werktijden
7.1. Alle onderhoudswerkzaamheden zoals omschreven in de Onderhoudsovereenkomst alsmede in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden zullen worden uitgevoerd door het filiaal van Opdrachtnemer waarmee Opdrachtgever een Onderhoudsovereenkomst heeft gesloten. Schadeherstel zal plaatsvinden bij een door Mercedes Benz geautoriseerd schadeherstelbedrijf, dat werkt volgens de FOCWA-voorwaarden.
7.2. Indien werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever buiten de reguliere werktijden van de werkplaats van Opdrachtnemer worden uitgevoerd, zullen de meerkosten hiervoor voor rekening komen van Opdrachtgever.
7.3. Indien ten gevolge van de door Opdrachtnemer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden technische storingen in het voertuig van Opdrachtgever ontstaan, welke hem verhinderen van het voertuig gebruik te maken, zullen deze technische storingen zonodig en voor zo veel mogelijk ook buiten de normale werktijden van Opdrachtnemer worden verholpen.

Artikel 8 Inschakeling derden
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de werkzaamheden volgens de Onderhoudsovereenkomst uit te laten voeren door derden. Indien hiervan sprake is, is Opdrachtnemer gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst op te schorten en is zij tevens gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij daarbij gehouden is tot enige restitutie van de door Opdrachtgever betaalde vergoeding.

Artikel 9 Vervangend vervoer
9.1. Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de Onderhoudsovereenkomst is overeengekomen dat werkzaamheden overeenkomstig het Comfortpakket XL zullen worden uitgevoerd, heeft Opdrachtgever recht op vervangend vervoer bij een grote beurt. Met betrekking tot het vervangend vervoer geldt dat Opdrachtgever recht heeft op 100 kilometer vrij per dag en dat extra dagen, extra gereden kilometers, brandstof en eventuele boetes in verband met verkeersovertredingen te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever zijn.
9.2. Opdrachtnemer zal bij het ter beschikking stellen van het vervangend vervoer zoveel mogelijk een gelijk of nagenoeg gelijk type van het voertuig van Opdrachtgever ter beschikking stellen, zulks met uitzondering van de types SLK, CLK, ML, G, SL, CL, CLS en S-klasse en specifieke opbouwcarrosserie.
9.3. Het recht van Opdrachtgever op vervangend vervoer op grond van Comfortpakket XL komt te vervallen indien hij in gebreke is met de uitvoering van enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 Vaststelling kilometerstand
10.1. In verband met het definitief vaststellen van de vergoeding, het vaststellen van de jaarlijkse afrekening en vaststelling van het nieuwe jaarbedrag is Opdrachtgever gehouden om op verzoek van Opdrachtnemer de kilometerstand van zijn voertuig door te geven. In dit kader is Opdrachtgever aan het einde van de periode van de overeenkomst gehouden om de kilometerstand van zijn voertuig te laten controleren door Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer niet in staat is of niet in staat wordt gesteld door Opdrachtgever om het aantal kilometers van het voertuig vast te stellen, is zij gerechtigd om terzake een schatting te maken op basis van historische gegevens.
10.2. Opdrachtgever is gehouden een defect aan de kilometerteller en/of tachograaf van het voertuig terstond aan Opdrachtnemer te melden en dit defect zo spoedig mogelijk te laten herstellen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zijn volledige medewerking verlenen en haar daartoe op eerste verzoek alle verlangde gegevens verstrekken (waaronder tachograafschijven) teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen het aantal met de defecte kilometerteller en/of tachograaf gereden kilometers met het voertuig vast te stellen. Indien Opdrachtnemer niet in staat is of in staat wordt gesteld om het aantal kilometers van het voertuig vast te stellen, is zij gerechtigd om terzake een schatting te maken op basis van historische gegevens.

Artikel 11 Exoneratie
11.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, verband houdende met de tussen haar en Opdrachtgever gesloten Onderhoudsovereenkomst. Met name sluit Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade aan de zijde van Opdrachtgever uit.
11.2. In het geval Opdrachtnemer rechtens geen beroep toekomt op het vorige lid, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan de jaarlijkse vergoeding welke Opdrachtgever op grond van de Onderhoudsovereenkomst verschuldigd is.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, verband houdende met (de uitvoering van) enige overeenkomst die zij met Opdrachtgever heeft gesloten.

Artikel 12 Opzegging en beëindiging
12.1. Opdrachtnemer is gerechtigd om de Onderhoudsovereenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, Opdrachtgever een schuldsaneringsregeling op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard danwel indien Opdrachtgever anderszins zijn verplichtingen uit hoofde van de Onderhoudsovereenkomst – waaronder zijn betalingsverplichting – niet nakomt. Opdrachtnemer zal wegens deze opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.2. Ten gevolge van deze opzegging wordt de vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde omzet over de resterende looptijd van de Onderhoudsovereenkomst.
12.3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen of Opdrachtgever verlangt dat Opdrachtnemer haar dienstverlening opschort vanwege factoren die geen verband houden met de aard en de prestatie van de Opdrachtnemer, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd welke onder meer kan bestaan uit een vergoeding voor de gederfde omzet van Opdrachtnemer over de resterende looptijd van de overeenkomst. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om in dit geval vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.
12.4. Indien Opdrachtgever het voertuig waarop de Onderhoudsovereenkomst betrekking heeft, aan een derde verkoopt en Opdrachtgever vervolgens een kopie van het vrijwaringsbewijs aan Opdrachtnemer overlegt en Opdrachtnemer in staat wordt gesteld de kilometerstand van het voertuig af te lezen, zal de Onderhoudsovereenkomst worden beëindigd op de datum als opgenomen in het vrijwaringsbewijs. Aan de hand van genoemde kilometerstand zal een afrekening in de zin van artikel 5.3. van deze Algemene Voorwaarden plaatsvinden. Artikel 10.1. is van overeenkomstige toepassing.
12.5. Indien Opdrachtgever het voertuig waarop de Onderhoudsovereenkomst betrekking heeft aan een derde heeft verkocht, doch niet in overeenstemming met het vorige lid een kopie van het vrijwaringsbewijs heeft overgelegd en Opdrachtnemer niet in staat is gesteld om de kilometerstand op te nemen, zal de overeenkomst worden beëindigd met inachtneming van artikel 12.1. en 12.2.
12.6. Indien het voertuig waarop de Onderhoudsovereenkomst betrekking heeft bij Opdrachtgever of een ander filiaal van Opdrachtgever wordt ingeruild voor een ander voertuig, wordt de Onderhoudsovereenkomst voortaan van toepassing op dit nieuwe voertuig. De met het oude voertuig gereden kilometers worden conform artikel 5.3. afgerekend en vanaf de dag van ingebruikname van het nieuw aangekochte voertuig wordt de prijs per kilometer berekend over dit nieuwe voertuig.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.2. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de Onderhoudsovereenkomst is steeds Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Onderhoudsovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.


Alkmaar, 3 maart 2010

Algemene voorwaarden

Garantie voorwaarden

Disclaimer

Privacy Statement

Cookie statement

Mercedes-Benz Certified

 

Waar bent u naar op zoek?